Knihovní řád

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Poslání a činnost Městské knihovny Nýřany

Městská knihovna Nýřany, Nerudova 411, 330 23 Nýřany (dále jen knihovna) je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb., knihovního zákona. Základním účelem zřízení knihovny je zaručení rovného přístupu k veřejným knihovnickým a informačním službám vymezených knihovním zákonem všem občanům a institucím bez rozdílu. Pro zvyšování kulturní a vzdělanostní úrovně obyvatel plní knihovna další kulturní, vzdělávací a společenské funkce pro město Nýřany.

Knihovna je součástí systému knihoven a dalších institucí vykonávajících informační, kulturní a vzdělávací činnosti. Knihovna základní knihovnou s univerzálním knihovním fondem. Knihovní fond je soubor veškerých knihovních jednotek, které knihovna zpřístupňuje svým uživatelům. Knihovní jednotka je jakákoliv samostatně evidovaná jednotka z fondu knihovny.

Knihovna shromažďuje a půjčuje knihy, časopisy, mapy, zvukové materiály, elektronické dokumenty a další informační prameny. Zpracovává, uchovává a poskytuje informace a zajišťuje přístup k dalším informačním systémům.

1.2 Veřejné knihovnické a informační služby (VKIS)

Knihovna poskytuje tyto veřejné knihovnické a informační služby:

1.2.1 výpůjční služby

 • prezenční výpůjčka (tj. výpůjčka knihovní jednotky, kterou lze užít pouze vprostorách knihovny a která nesmí být vynesena zbudovy)
 • absenční výpůjčka (tj. výpůjčka, u které poskytuje knihovna svolení ktomu, aby uživatel knihovní jednotku za určených podmínek užíval i mimo knihovnu)

1.2.2 meziknihovní výpůjční služby (MVS)

1.2.3 informační služby

 • informace o fondech a katalozích knihovny
 • ústní informace bibliografické a faktografické
 • přístup na internet (viz provozní řád internetových služeb)

1.2.4 pořádání přednášek, besed, výstav a jiných kulturních akcí

1.2.5 pořádání exkurzí, instruktáží o knihovně a jejím využití

1.3 Ceny služeb a jejich poplatky

1.3.1 Základní služby poskytuje knihovna podle § 4, odst. 2 knihovního zákona bezplatně. Knihovna účtuje poplatky (úhradu skutečně vynaložených nákladů) za registraci uživatelů, manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční poplatky a podobně.

1.3.2 Všechny finanční částky jsou knihovnou účtovány podle zásad knihovního řádu a ve výši stanovené přílohou č. 1 tohoto knihovního řádu – Poplatky a ceník služeb Městské knihovny Nýřany a jsou cenami smluvními.

2.Uživatelé knihovnických a informačních služeb

2.1 Uživatel knihovny

2.1.1 Pod pojmem uživatel knihovny se rozumí každá osoba, která v daném okamžiku využívá knihovní fond, technická zařízení nebo jiné služby poskytované knihovnou, a to jak osobně, tak prostřednictvím internetu či telefonicky.

2.1.2 Registrovaným uživatelem knihovny je každý uživatel, který má na základě vyplněné závazné přihlášky vystaven čtenářský průkaz. Na základě tohoto průkazu mu knihovna umožňuje provádět výpůjčky a využívat své další služby po dobu registračního období. Registrační období je časový úsek, během něhož má registrovaný uživatel právo na poskytování služeb určených registrovanému uživateli.

2.2 Registrace uživatele

2.2.1 Čtenářem knihovny se může stát každá fyzická osoba vydáním průkazu čtenáře na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.

2.2.2 Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje:

 • a) Jméno a příjmení
 • b) trvalé bydliště
 • c) datum narození

2.2.3 Dítě do 15 let se stane čtenářem knihovny na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

 • a) Zákonný zástupce nezletilého podpisem přihlášky na sebe bere odpovědnost za jednání nezletilého v souvislosti s výpůjčkami knih učiněných nezletilým, zejména za pozdní vrácení výpůjčky, ztrátu výpůjčky a následky s tím spojené, např. náhrada škody a poplatek za pozdní vrácení knihy.
 • b) Zákonný zástupce nezletilého podpisem přihlášky souhlasí s tím, že nezletilý se bude pohybovat po budově knihovny, kde může dojít k poškození zdraví nezletilého (pád přes zábradlí, pád ze schodů, apod.) a že knihovna za toto poškození zdraví nezletilého neodpovídá.
 • c) Zákonný zástupce nezletilého podpisem přihlášky na sebe bere odpovědnost za veškeré škody, které nezletilý knihovně způsobí (zejména škody na majetku – budově, apod).
 • d) Zákonný zástupce nezletilého podpisem přihlášky souhlasí s tím, že není oprávněn si na čtenářský průkaz nezletilého vypůjčovat knihovní jednotky pro sebe.
 • e) Nezletilý není oprávněn na svůj čtenářský průkaz vypůjčovat knihovní jednotky pro zletilé osoby. Zákonný zástupce souhlasí s tím, aby knihovna v případě, že dospěje u nějaké knihovní jednotky k závěru, že se jedná o výpůjčku pro zletilou osobu, byla oprávněna tuto knihovní jednotku odmítnout čtenáři vypůjčit.

2.2.4 Knihovna je oprávněna zpracovávat základní osobní údaje čtenářů na základě registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů Praha.

2.2.5 Osobní údaje čtenářů knihovna zpracovává dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Další kontaktní údaje na přihlášce slouží ke statistickým účelům a také ke zlepšení kontaktů s  uživateli a ke zkvalitnění služeb. Uživatel však není povinen je uvádět.

2.2.6 Za vystavení čtenářského průkazu nebo obnovení registrace zaplatí čtenář registrační poplatek. Platnost průkazu je 12 měsíců ode dne vystavení.

2.2.7 Čtenářský průkaz je nepřenosný, knihovník může v oprávněných případech vyžadovat od čtenáře předložení dokladu totožnosti. Případné zneužití může mít za následek zrušení čtenářského průkazu.

2.2.8 Ztrátu nebo zcizení čtenářského průkazu je čtenář povinen neprodleně knihovně oznámit. Pokud tak neučiní, odpovídá za škody, které knihovně vzniknou zneužitím čtenářského průkazu jinou osobou.

2.2.9 Čtenář je povinen oznámit každou změnu registrovaných identifikačních údajů, zvláště příjmení a bydliště.

2.2.10 Podepsáním přihlášky čtenář stvrzuje svůj souhlas s registrací, stvrzuje znalost tohoto knihovního řádu a zavazuje se plnit jeho ustanovení.

2.3 Základní práva a povinnosti uživatelů knihovny

2.3.1 Každý uživatel knihovny je povinen se zaregistrovat.

Výjimkou je:

 • a) jednorázový návštěvník knihovny
 • b) doprovod registrovaného uživatele (musí být nahlášen knihovníkovi)
 • c) účastník akce pořádané knihovnou
 • d) smluvní uživatel (tj. uživatel, který využívá služeb knihovny na základě individuální smlouvy v rámci jejího rozsahu – např. meziknihovní služby)

2.3.2 Neregistrovanému uživateli mohou být poskytnuty jednorázově prezenční služby (informace z katalogů a ostatních dokumentů podávané pouze knihovníkem, kopírování z materiálů knihovny, použití Internetu).

2.3.3 Právo využívat všech služeb knihovny má každý registrovaný uživatel, tj. fyzická či právnická osoba, která je řádně zaregistrována a která má platný čtenářský průkaz.

2.3.4 Uživatel je povinen řídit se knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovníka. Dále se musí podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a pro ochranu majetku. V prostorách knihovny je uživatel povinen zachovávat klid a pořádek.

2.3.5 V provozních prostorách knihovny není dovoleno kouřit ani konzumovat nápoje a potraviny.

2.3.6 Pokud uživatel tato opatření nedodržuje, může být dočasně nebo trvale zbaven práva užívat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

2.3.7 Chce-li čtenář uplatnit slevu na průkaz, předloží příslušný doklad (např. studijní průkaz, kartu ZTP a podobně).

2.4 Pokyny pro využívání výpočetní techniky

2.4.1 Uživatel musí ovládat práci na počítači v operačním systému Windows a základní principy práce s potřebnými aplikacemi. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení poskytované knihovnou.

2.4.2 Při práci s výpočetní technikou je uživatel povinen řídit se písemnými instrukcemi umístěnými u počítačů nebo přímo v jejich programovém vybavení, pokyny pracovníků knihovny a knihovním řádem.

2.4.3 Pro práci s výpočetní technikou může knihovna stanovit časové limity a další podmínky, aby umožnila její využití většímu počtu zájemců. Základní čas práce u počítače, na který má uživatel nárok, je 20 minut.

2.4.4 U jednoho počítače může pracovat pouze jedna osoba (výjimečně dva lidé).

2.4.5 Uživatel musí respektovat soukromí ostatních uživatelů a zachovávat základní etické normy.

2.4.6 Není dovoleno provozování počítačových her, využívání stránek s erotickou a pornografickou tématikou a stránek, které jsou jakýmkoliv způsobem v rozporu s platnými právními předpisy ČR a s Listinou základních práv a svobod.

2.4.7 Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky, včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

2.4.8 Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, půjčovat, kopírovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat (zejména ke komerčním účelům).

2.4.9 Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon).

2.4.10 Uživateli není dovoleno měnit nastavení počítače ani doplňovat stávající instalaci vlastními programy. Je zakázáno pokoušet se o obcházení prostředků ochrany dat.

2.4.11 Uživatel nesmí vykonávat žádnou činnost, která by poškodila provoz počítače nebo sítě, nesmí blokovat komunikační linky a omezovat výkon počítače. Je odpovědný za škody vzniklé neodbornou manipulací, včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

2.4.12 Soubory stažené z počítače lze vytisknout (tam, kde je k dispozici tiskárna pro veřejnost) nebo ukládat na externí úložná zařízení. Tisk z počítače je placená služba (viz příloha č. 1 – Poplatky a ceník služeb).

2.4.13 Začátek a ukončení práce na počítači nahlásí uživatel pracovníkovi knihovny.

2.4.14 Při nerespektování pravidel je pracovník knihovny oprávněn ukončit uživateli práci na počítači.

2.4.15 Použití výpočetní techniky je bezplatné.

2.4.16 Provoz výpočetní techniky může být omezen nebo přerušen z důvodu nezbytné technické hardwarové nebo softwarové údržby, případně z jiných závažných důvodů.

3.Výpůjční řád

3.1 Obecná ustanovení o půjčování

Pro půjčování knihovních fondů platí zejména ustanovení o půjčování věci podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších novel, příslušná ustanovení předpisů prováděcích a souvisejících a tohoto knihovního řádu.

3.2 Ustanovení knihovny o půjčování dokumentů

3.2.1 Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním knihovny a obecnými požadavky na ochranu knihovních fondů.

3.2.2 Mimo budovu se zásadně nepůjčují dokumenty:

 • a) kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození
 • b) které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny
 • c) jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),
 • d) dokumenty určené k prezenčnímu studiu

3.2.3 Jestliže požadovaný dokument nemá knihovna ve svém fondu, může na požádání a náklady čtenáře zajistit jeho zapůjčení prostřednictvím meziknihovního výpůjčního systému z jiné knihovny.

3.3 Postupy při půjčování

3.3.1 Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen si dokument prohlédnout a ihned ohlásit všechny závady. Pokud tak neučiní, nese za všechny později zjištěné závady odpovědnost.

3.3.2 O celkovém počtu vypůjčených dokumentů rozhoduje knihovna, která si vyhrazuje právo počet vypůjčených dokumentů omezit.

3.3.3 Při realizaci absenční výpůjčky provede pracovník knihovny záznam o výpůjčce ve čtenářském kontě uživatele a vytiskne uživateli výpis o všech vypůjčených dokumentech.

3.3.4 Knihovna na požádání blokuje dostupný dokument na jeden den (s výjimkou dokumentů určených pouze k prezenční výpůjčce). Blokování do dalšího dne se považuje za rezervaci dokumentu a je zpoplatněno.

3.3.5 Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu, a to ústně, písemně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím On-line katalogu.

3.3.6 Uživatel nesmí vypůjčené dokumenty půjčovat dalším osobám, ručí za vypůjčený dokument do doby jeho vrácení. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat. Uživatel nese odpovědnost za poškození vypůjčeného dokumentu.

3.3.7 V případě výpadku výpočetní techniky si knihovna vyhrazuje právo přerušit poskytování absenčních služeb na dobu nezbytnou k odstranění závady.

3.4 Výpůjční lhůty

3.4.1 Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je u periodik 14 dnů, u ostatních dokumentů 30 dnů. Výpůjční lhůta může být 2x prodloužena (maximálně na 100 dnů), požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel, a to ústně, písemně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím webového formuláře. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu pod podmínkou, že bude tento dokument předložen pracovnici knihovny ke kontrole.

3.4.2 Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

3.5 Vrácení vypůjčeného dokumentu

3.5.1 Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

3.5.2 Na vyžádání může uživatel dostat potvrzení o vrácení dokumentu.

3.5.3 Nevrátí-li uživatel vypůjčený dokument ve výpůjční lhůtě a nepožádá-li o její prodloužení, účtuje knihovna poplatky z prodlení a poplatky manipulační bez ohledu na to, zda byly či nebyly výpůjčky upomínány. Výpůjční lhůta je doba, po kterou smí uživatel vypůjčenou knihovní jednotku užívat.

3.5.4 Pokud uživatel ani po vyčerpání všech upomínek půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou.

3.5.5 Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

3.5.6 Uživatel, který nevrátí dokument po uplynutí výpůjční lhůty, naplňuje svým jednáním skutkovou podstatu přestupku proti majetku dle § 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, a to tím, že úmyslně neoprávněně užívá cizí majetek.

3.5.7 Vlastnické právo k dokumentům, které tvoří knihovní fond knihovny, je nepromlčitelné.

3.6 Náhrady škod

3.6.1 Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností.

3.6.2 Při ztrátě nebo neopravitelném poškození je uživatel povinen nahradit dokument

 • a) stejným vydáním
 • b) jiným vydáním (u periodik nejnovějším číslem aktuálního ročníku)
 • c) uhrazením pořizovací ceny dokumentu peněžní částkou včetně sankčního poplatku (viz příloha č. 1 – Poplatky a ceník služeb)

3.6.3 O způsobu náhrady rozhoduje zodpovědný pracovník knihovny. Knihovna je oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého dokumentu, i když by se způsobená škoda týkala jen části dokumentu.

3.6.4 Neuhrazené náhrady ztrát a škod jsou pokládány za finanční závazky uživatele vůči knihovně a budou vymáhány právní cestou. Do uhrazení všech pohledávek má knihovna právo zastavit uživateli poskytování služeb ve všech jejích provozech. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně závazných předpisů.

3.7 Reprografické služby

3.7.1 Knihovna kopíruje dokumenty pouze ze svého fondu nebo z dokumentů knihovnou vypůjčených v rámci meziknihovní služby. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském.

3.7.2 Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li to v rozporu s právními předpisy

3.7.3 Knihovna si vyhrazuje právo určit počet kopií zhotovených na počkání.

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Práva původců informací

Veškeré informace a data získaná v jakékoliv formě a na jakémkoliv nosiči slouží výhradně k osobní potřebě čtenáře. Není dovoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, distribuovat, a to ani v elektronické podobě. Není dovoleno je prodávat nebo jinak komerčně využívat. Jednání v rozporu s těmito pravidly, včetně jakéhokoliv zneužívání dat a informací, může být trestné.

4.2 Zbavení čtenáře práva využívat služeb knihovny

4.2.1 Čtenář knihovny může být za nedodržení tohoto knihovního řádu, za hrubé a nevhodné chování a za jednání odporující dobrým mravům nebo z hygienických a obdobných důvodů dočasně nebo trvale zbaven práva užívat služeb knihovny.

4.2.2 Knihovna může v odůvodněných případech uživateli po nezbytně nutnou dobu omezit nebo zcela pozastavit poskytování svých služeb, a to zejména z důvodu porušení ustanovení knihovního řádu. O takové situaci rozhoduje výhradně pracovník knihovny.

4.3 Součásti knihovního řádu

Nedílnou součástí knihovního řádu je:

 • a) příloha č. 1 – Poplatky a ceník služeb
 • b) příloha č. 2 – Ochrana osobních údajů uživatele knihovny

4.4 Platnost knihovního řádu

Tento knihovní řád byl schválen radou města Nýřany dne 24. 11. 2014.

Knihovní řád nabývá účinnosti dne 1. 1. 2015.

Dosud platný knihovní řád pozbývá tímto dnem účinnosti.

__________________________________________________________________________

Příloha č. 1 Knihovního řádu Městské knihovny Nýřany

Poplatky a ceník služeb

1. Registrační poplatek za rok:

Čtenáři nad 70 let,                                                             zdarma
ZŠ a MŠ Nýřany pro potřeby výuky,                                  zdarma
Zaměstnanec Městské knihovny Nýřany,                          zdarma
Děti, studenti, důchodci,                                                    50,00 Kč
Ostatní,                                                                              100,00 Kč

2. Manipulační poplatky:

Ztráta/poškození legitimace čtenáře,                                    20,00 Kč
Ztráta/ poškození čárového kódu,                                        10,00 Kč
Rezervace knihy,                                                                   10,00 Kč

3. Sankční poplatky:

První upomínka (neposílá se),                                              10,00 Kč
Druhá upomínka (neposílá se),                                            45,00 Kč
Třetí upomínka (poštou; e-mailem),                                     65,00 Kč
Čtvrtá upomínka (poštou; e-mailem),                                 140,00 Kč
Ztráta / poškození knihy,                            cena knihy + 100,00 Kč
Ztráta / poškození periodika,                      cena periodika

4. Ceny speciálních služeb:

Práce v síti internet (omezená doba max. 20 minut)                zdarma
Tisk dokumentu                                                                      3,00 Kč /1 strana

MVS – meziknihovní výpůjční služba         zdarma + poštovné (dle sazebníku České pošty)

Tato příloha je nedílnou součástí Knihovního řádu Městské knihovny Nýřany.

Příloha č. 2 Knihovního řádu Městské knihovny Nýřany

Ochrana osobních údajů uživatelů knihovny

1. Účel přílohy

Promítnutí zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a jeho pozdějších novelizací do režimu činnosti knihovny

2. Vymezení základních pojmů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

2.1 Osobní údaj – je jakýkoli údaj týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů

2.2 Zpracování osobních údajů – rozumí se zejména jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování…

2.3 Shromažďování osobních údajů – je systematický postup, jehož cílem je získání osobních údajů za účelem jejich dalšího zpracování

2.4 Správce osobních údajů – je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj

2.5 Zpracovatelem osobních údajů – je každý subjekt, který na základě pověření správcem zpracovává osobní údaje podle zákona o ochraně osobních údajů

3. Nejdůležitější zásady zpracovávání osobních údajů

3.1 Osobní údaje lze zpracovávat pouze se souhlasem uživatele.

3.2 Souhlas musí mít písemnou formu a musí být z něho patrno, v jakém rozsahu, k jakému účelu a na jaké období je poskytován a kdo jej poskytuje.

3.3 Souhlas může být kdykoli písemně odvolán.

3.4 Tento souhlas musí knihovna uchovávat po dobu zpracování osobních údajů.

3.5 Osobní údaje se uchovávají pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

3.6 Lze shromažďovat a zpracovávat jen ty osobní údaje, které odpovídají stanovenému účelu a rozsahu zpracování.

3.7 Zpracovávají se pouze pravdivé a přesné osobní údaje.

3.8 Je třeba zabezpečit (organizačně a technicky), aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu ke shromážděným údajům a k jejich zneužití.

4. Účel ­zpracování osobních údajů uživatelů

4.1 Ochrana majetku knihovny, zejména knihovního fondu půjčovaného mimo prostory knihovny, potřeba kontaktu v případech vymezených knihovním řádem nebo na žádost uživatele.

4.2 Přesná evidence všech knihovních transakcí dodržování povinností uložených zákonem – zejména knihovním zákonem, zákonem o účetnictví a zřizovací listinou knihovny.

5 . Rozsah zpracovávaných osobních údajů uživatele

5.1 Základní identifikační údaje: jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození, druh osobního dokladu, ze kterého byly čerpány identifikační údaje (občanský průkaz nebo pas nebo povolení k trvalému pobytu). Tyto údaje jsou povinné pro plné využívání služeb knihovny.

5.2 Další kontaktní údaje: akademické tituly, kontaktní nebo přechodná adresa, další možná spojení (telefon, e-mail atd.) – tyto údaje jsou nepovinné.

5.3 Údaje pro statistické účely jsou nepovinné (povolání, vzdělání …).

5.4 Údaje služební: údaje o čtenářském průkazu, údaje o výpůjčkách, rezervacích atd.

5.5 Údaje účetní: údaje o provedených finančních transakcích mezi uživatelem a knihovnou (dle zákona o účetnictví)

6 . Způsob zpracovávání a uchovávání osobních údajů uživatele knihovny

6.1 Uchovávání na originálních písemnostech (písemnosti jsou uchovávány ve služebních prostorách knihovny bez přístupu nepovolaných osob).

6.2 Uchovávání v počítačových databázích a chráněny ochrannými systémy, hesly a přístupovými právy).

7 . Způsob ochrany osobních údajů uživatelů:

7.1 Knihovna zpracovává osobní údaje od okamžiku jejich poskytnutí knihovně až do momentu, kdy čtenář vysloví písemně nesouhlas s jejich uchováváním nebo pomine-li důvod jejich uchování (ukončení vztahu mezi knihovnou a uživatelem.)

8 . Ukončení ochrany osobních údajů a jejich likvidace:

8.1 Pokud uživatel požádá o ukončení zpracovávání svých osobních údajů nebo pomine-li důvod jejich uchování, knihovna provede likvidaci osobních údajů (skartace písemností, výmaz popř. anonymizace – je vymazáno jméno, příjmení, adresa bydliště v počítačových databázích)

ŽÁDOST O UKONČENÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

UŽIVATELE MĚSTSKÉ KNIHOVNY NÝŘANY

Já,……………………………………………………………… číslo čtenářského průkazu: ……………………

(čitelné jméno a příjmení),

tímto prohlašuji, že mám vypořádány všechny své závazky vůči Městské knihovně v Nýřanech a nepřeji si nadále být jejím uživatelem / její uživatelkou.

Proto rovněž odvolávám dosavadní souhlas se zpracováním svých osobních údajů, který vyplýval z mého postavení uživatele / uživatelky knihovny a žádám o jejich neprodlenou likvidaci.

V ……………………………………………….. dne ………………………………………………

Podpis ……………………………………………….

Přijal ………………………………………….. dne ………………………………………………

Likvidace osobních údajů provedena dne ………………………………………………

Tato příloha je nedílnou součástí Knihovního řádu Městské knihovny Nýřany.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.